Desembussaments i Neteges

Desembussaments Vilà Vila ofereix el servei de neteja industrial de tot tipus de dipòsits o tancs.

 

Alguns exemples:

 • Dipòsits aeris i subterranis que han contingut productes perillosos, productes petrolífers, etc
 • Separadors d’hidrocarburs.
 • Túnels de rentat.
 • Fosses sèptiques.
 • Silos.
 • Dipòsits d´obra.
 • Basses de decantació.
 • Altres.

Així com el transport dels residus resultants de les neteges a plantes autoritzades per ARC.
Per realitzar aquests tipus de serveis es disposa d’un equip tècnic i de professionals especialitzats per actuar dins dels tancs.

 

El procés que es segueix:

 • Acotació de la zona de treball i obertura de la boca d’home.
 • Comprovació i medició de l’atmosfera del tanc i zona de treball.
 • Succió del producte existent a l’interior del tanc, desgasificat i desengreix.
 • Transport a planta de tractament autoritzada per a la seva inertització.
 • En el cas de productes petrolífers es tramita el certificat d’anul·lació segons norma MI IP-06.

Per al transport i gestió de residus, Desembussaments Vilà Vila disposa de diversos vehicles cisterna amb les homologacions corresponents per al compliment de la legislació de transport ADR, en el cas de ser necessari.