Gestió de Residus Especials (Perillosos)

Perillosos (Especials)

Piles, bateries i acumuladors
Fluorescents i làmpades de mercuri
Frigorífics
Aires Acondicionats
Gasos en recipients a pressió (extintors, aerosols, bombones de butà…)
Bidons amb restes de substancies perilloses
Draps absorbents (Impregnats)
Reactius de laboratori
Filtres d’Oli
Productes farmaceutics i medicaments citotòxics i citostàtics
Taladrines
Olis minerals i sintètics
Dissolvents Halogenats i no Halogenats
Pintures (base aigua i base dissolvents)
Aigües de Pintures
Aigües Fosfatades
Banys i llots cròmics
Productes cianurats
Grases
pintures, tintes, adhesius i resines
Liquid Fixador i Revelador (Industries gràfiques)
Àcids (salfumant, desincrustants….)
Bases (Sosa Càustica, lleixiu, amoníac…)
Líquids de frens
Anticongelant
Fitosanitaris (insecticides, herbicides, adobs….
Productes comburents (Peròxids com per exemple aigua oxigenada)
Terres contaminades
Hidrocarburs (Gasolina, gasoil…)
Aigües i sorres provinents de túnels de rentat
Poliols i Glicols
Fibrociment (materials aïllants amb amiant)
RAEE (Ferralla electrica i electrònica)
Transformadors i condensadors que contenen PCBs
Residus Polvorolents (Pols de Zenc, de pintura….)
Fangs de depuradora.
Lixiviats d’abocadors
Peròxids
Residus amb crom
Colorants i pigments
Altres