Gestió de Residus No Especials (No Perillosos)

No Perillosos (No Especials)

Paper i cartró
Plàtics
Envasos (metàl·lics i plàstics)
Fusta, Palets i serradures
Vidre i ampolles
Tèxtil
RAEE Residus Aparells Electrònics
Runes (terres, pedres, formigó, ceràmics…)
Rebuig o Mescla de residus municipals
Cautxú (Pneumàtics i Cintes transportadores)
Residus Vegetals / Poda
Tonners
Ferralla i Metalls
Productes cosmètics
Olis vegetals
Residus de la indústria alimentaria
Residus provinents d’escorxadors (fangs, fems, teixits animals…)
Residus de fundicions (escòries, sorres, pols d’aspiració, cendres….)
Fangs de Depuradora.
Fibra de vidre
Residus d’esbast de depuradores (cribat)
Aigües i Fangs de fosses sèptiques
Cables
envasos compostos (tetrabricks, etc..)
residus polvorolents
residus biodegradable de cuines i restaurants
Minerals
Solucions aquoses (aigües de cabina de pintura)
Pintures, tintes, adhesius i resines
Residus de neteja viària
Residus voluminosos
Residus de mercats
Detergents no perillosos
Medicaments no perillosos
Aerosols
Lixiviats d’abocadors no perillosos
Carbó actiu
Diagnosis per imatge (Radiografies, ressonàncies…)
Piles i bateries no perilloses (p.e alcalines)
Catalitzadors
Negre de carbó
Colorants i pigments no perillosos
Betums