Canal Ètic

Vilà Vila posa a la disposició de les parts interessades, en compliment i sota la protecció de la Llei 2/2023, un canal de comunicació per a la recepció d’informacions relatives a:

 • Accions o omissions que puguin ser constitutives d’infracció penal o administrativa greu o molt greu.
 • Accions o omissions que puguin constituir infraccions del Dret de la Unió Europea, segons el que es disposa en l’art. 2.1.a).
 • Infraccions del Dret laboral en matèria de seguretat i salut en el treball.

També s’habilita el canal de comunicació per a rebre informacions que suposin un incompliment de la normativa legal vigent, així com per a la recepció de qualsevol dubte, queixa o suggeriment en matèria de Compliance.

Les comunicacions realitzades seran rebudes i tramitades per l’Òrgan Responsable del Canal (Rol Compliance Officer) i per l’Òrgan de Govern de Vilà Vila.

Si considera que alguna de les persones que rebran la seva denúncia (Òrgan Responsable del Canal o Òrgan de Govern) és partícip o està involucrada/implicada/embolicada en els fets denunciats, podrà bloquejar la comunicació a aquest òrgan, deixant-ho fos de la tramitació i recerca.

Vilà Vila prohibeix expressament els actes constitutius de represàlia, incloses les amenaces de represàlia i les temptatives de represàlia contra les persones que presentin una comunicació conforme al que es preveu en la Llei.

Es garanteix la màxima confidencialitat i l’anonimat en els processos de recerca de les informacions rebudes i el tractament de les mateixes amb objectivitat, imparcialitat i transparència, sotmetent-se a la normativa en matèria de protecció de dades de caràcter personal i complint la Llei 2/2023, de 20 de febrer, reguladora de la protecció de les persones que informin sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció i la Directiva (UE) 2019/1937 del Parlament Europeu i del Consell de 23 d’octubre de 2019 relativa a la protecció de les persones que informin sobre infraccions del Dret de la Unió.

La identitat de l’informant serà en tot cas reservada, no es comunicarà a les persones a les quals es refereixen els fets relatats ni a tercers no autoritzats.

A l’hora d’emplenar els formularis ha de tenir en compte les següents regles:

 • La informació subministrada ha de ser veraç.
 • No comparteixi dades personals de terceres persones alienes als fets denunciats.
 • No comparteixi dades personals incloses dins de les categories especials de dades (salut, ideologia, afiliació sindical, religió, orientació sexual, creences o origen racial o ètnic, etc., art. 9 LOPDGDD).

Una vegada emplenat el formulari corresponent, es generarà un justificant de recepció que podrà imprimir o “guardar com PDF”.

Per a més informació sobre els principis generals del procediment de gestió de les informacions i l’ús del canal pot accedir als següents documents:

Política del Canal: Clica aquí

Procediment de gestió del Canal: Clica aquí

Les comunicacions també es poden realitzar de manera externa a través dels canals externs d’informació davant les autoritats competents i, si és el cas, davant les institucions, òrgans o organismes de la Unió Europea.

Aquests canals poden ser:

 • Autoritat Independent de Protecció de l’Informant (A.A.I.).
 • Davant les autoritats o òrgans autonòmics corresponents.
 • Ministeri Fiscal.
 • Fiscalia Europea, en el cas que els fets afectin els interessos financers de la Unió Europea.
 • Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat (FFCCSE).
 • Agència Valenciana Antifrau

Per a realitzar una denúncia o comunicació: Clica aquí

Per a conèixer l’estat de la seva denúncia o comunicació: Clica aquí

Contacta amb nosaltres

Oficines centrals

c/ de l’Energia, 2

Pol. Inds. Pla dels Vinyats II

08250 Sant Joan de Vilatorrada

(+ 34) 93 876 44 44

info@vilavila.com